ครูปฎิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์ สสวท.

อบรม ครูปฎิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์ ครูโรงเรียนคุณภาพของ สสวท.
ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา น.ส.ชฎาพร พรหมบุญ , น.ส.ธัญพร เมืองแก้ว และ นางเสาวลักษณ์  คำมูล เข้าร่วมการอบรม ครูปฎิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์ ครูโรงเรียนคุณภาพของ สสวท. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561